ROGÉRIO YOSHIKAZU YAMASHITA
Nome: Rogério Yoshikazu Yamashita
Categoria: Estadual
Nascimento: 06/11/1980
Graduação: Preta 3º DAN